Vzdelávací program Ateliéru IN, Katedra intermédií, VŠVU Bratislava, Slovensko

Ateliér  IN Katedry intermédií sa zameriava na prieniky rôznych médií a zdôrazňuje kreatívne prístupy, pričom sa špecificky zameriava na spoločensky angažovanú a politicky senzitívnu konceptuálnu umeleckú prax. Základnou charakteristikou ateliéru je jeho otvorenosť voči širokej škále médií a experimentov v oblasti súčasného umenia.  

Od roku 2011 je vzdelávací program OPEN STUDIO súčasťou štúdia v Ateliéri. Program prináša každý mesiac počas akademického roka etablovaných a renomovaných umelcov a teoretikov ako krátkodobých tútorov nielen pre študentov Ateliéru IN, ale aj pre ostatných študentov Katedry intermédií a školy.  

Open Studio je platformou pre praktické a teoretické úvahy v oblasti skúmania historických, spoločenských a intelektuálnych východísk vizuálnej tvorby.  

Pojem „open“ v názve ateliéru naznačuje jeho otvorenosť voči novým podnetom, názorom, reflexiám, kritike, komunikácii a v neposlednom rade aj vytváraniu otvorenosti, ktorá sa dosahuje prostredníctvom pozývania silných osobností z medzinárodnej umeleckej scény do ateliéru a akademického prostredia.

Ciele programu OPEN STUDIO

 • priniesť novú kvalitu do teoretickej výučby študentov: close reading-y a diskusie o nových témach v súčasnom umení
 • kurátori prinášajú svoje skúsenosti z medzinárodnej scény a oboznamujú študentov so svojím spôsobom uvažovania
 • poskytuje možnosť osobne sa spoznať a spolupracovať s „druhou stranou“
 • výtvarníci/umelci: prítomnosť známych osobností z medzinárodnej scény umožňuje nahliadnuť do ich praxe a vypočuť si ich názory na práce študentov
 • účasť na inšpiratívnych workshopoch
 • nové impulzy pre kritickú reflexiu súčasného umenia
 • podporovanie medzinárodných kontaktov pre scénu IN a OUT
 • spájať študentov s etablovanými umelcami a teoretikmi 
 • rozširovať rozhľad v oblasti súčasného umenia 
 • podnecovať mladých umelcov k rozvíjaniu vlastnej a jedinečnej profesionálnej praxe 
 • otvárať sa smerom k medzinárodnej umeleckej scéne 
 • zvýšiť sebavedomie a profesionalitu študentov pri seba-prezentácii 
 • vytvárať príležitosti na reflexiu a kritiku v rámci otvorenej diskusie s profesionálmi

 

OPEN STUDIO využíva rôzne formy výučby

    •     Individuálne konzultácie 
    •     Workshopy  
    •     Série prednášok a seminárov 

V spolupráci so Slovenskou národnou galériou všetkým naším hosťujúcim lektorom ponúkame možnosť uskutočniť verejnú prednášku v rámci nášho verejného vzdelávacieho podujatia nazývaného „preč zo školy a von do mesta“, ktoré sa koná každý mesiac v priebehu akademického roka.

Ilona Németh

Prof. Ilona Németh, DLA je výtvarná umelkyňa, organizátorka a kurátorka pôsobiaca na Slovensku a v Maďarsku. Je profesorkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2004 vedie Ateliér IN. Od roku 2011 je na Katedre intermédií vedúcou medzinárodného vzdelávacieho programu Open Studio.

V roku 1986 absolvovala Vysokú školu úžitkových umení v Budapešti v odbore typografia a typografické umenie. V roku 2006 získala doktorát na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. V roku 2008 absolvovala rámci Fulbrightovho štipendia študijný pobyt na New York University, New York, USA. Ďalšie štipendiá: Hungarian Academy, Rím (2010); AIR – Artist in Residence Program, Dolné Rakúsko, Krems (2012); The Bogliasco Foundation, Taliansko (2016).

Kým v 1990-tych rokoch sa vo svojej tvorbe zameriavala najmä na problematiku tela, inštalácie a vizuálnu graviditu, po roku 2000 sa jej záujem obrátil smerom k public art-u a spoločensky angažovanej tvorbe. V súčasnosti sa venuje najmä otázkam identity, vzťahu medzi privátnou históriou, politikou a ideológiou, problematike verejného priestoru a kontextovým vzťahom.

 V roku 2001 sa v Československom pavilóne na Bienále v Benátkach predstavila dielom Pozvanie na návštevu (Invitation for a Visit) (v spolupráci s Jiřím Surůvkom) a následne sa zúčastnila viacerých ročníkov Bienále v Prahe (2005, 2007, 2011). Od roku 1990 vystavovala na viacerých medzinárodných výstavách, napr. Gender Check - Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, MUMOK, Viedeň (2009); Formate der Transformation 89-09, MUSA-Museum auf Abruf, Viedeň; Art on Lake, Múzeum krásneho umenia, Budapešť (2011); Krv (Blood), Slovenská národná galéria, Bratislava (2012); The Hero, the Heroine and the Author, Ludwigovo múzeum – Múzeum súčasného umenia, Budapešť (2012), Good Girls. Memory, Desire, Power, Múzeum súčasného umenia, Bukurešť (2013); séria výstav Privátny nacionalizmus (Private Nationalism), Galéria Divus, Praha, Dom umenia Košice, Ostrale Drážďany, Open Gallery Bratislava, Budapest Gallery, Budapešť, (2014 -2016); Paradox 90, Kunsthalle, Bratislava (2014); Inside Out, Mestna galleria, Ľubľana (2015); Cestovatelia (The Travellers) (v spolupráci s Jonatánom Ravaszom), Zachęta – Národná galéria umneia, Varšava a ďalšie.
 
Samostatné výstavy (výber): Dilemma, Ernst Museum, Budapešť (2011); Neidentický priestor (Non Identical Space), Východoslovenská galéria, Košice (2012); Identita priestoru (Identity of the Space), Dom umenia mesta Brna, Brno (2012); The Harpoon Project. Site specific for New Bedford), The Uiversity Art Gallery, Universiry of Massachusetts Dartmouth, New Bedford (2013); Opravená verzia (Revised Version), Galéria Tranzit, Bratislava (2014); Statement, Óbudai Társaskör, Budapešť (2015); Ilona Németh, Galéria Gandy, Bratislava (2015), Then . . . Galéria Artwall, Praha, 17 567 2 850 5, Galéria SODA; „Pack Up Everything...“, Galéria Knoll, Budapešť a Viedeň (2017).
www.ilonanemeth.sk
 

Daniel Dida

Mgr. art. Daniel Dida je výtvarný umelec a v súčasnosti majiteľ a koordinátor EDUCAFE. Je absolventom Ateliéru IN. Vo svojej tvorbe sa venuje intervenciám do verejného priestoru a performancii. Spoluzakladal projekty ako Outdoorgallery a BUNKA pre súčasnú kultúru v Nitre. Kurátorsky sa podieľal na viacerých výstavných projektoch, napríklad: Načo umenie? (2015), Divadelná Nitra, SPACE gallery (2013). Od roku 2013 v rámci Ateliéru IN koordinuje projekt Open Studio, ako aj projekt Kancelárie súčasného umenia v rámci festivalu Pohoda v Trenčíne.

 

András Cséfalvay

Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD. je výtvarný umelec, absolvent maľby ateliéru prof. Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po roku štúdia matematiky v roku 2015 absolvoval na Katedre intermédií doktorandské štúdium v oblasti užitočnosti fiktívnych svetov pod vedením doc. Anny Daučíkovej. Venuje sa video-umeniu a počítačovej animácii. Od roku 2015 je odborným asistentom v Ateliéri IN, organizátorom programov Open Studio a Kancelária súčasného umenia v rámci festivalu Pohoda v Trenčíne. V roku 2009 získal cenu Oskára Čepana. Od roku 2007 vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. 

Skupinové výstavy (výber): Possibility of Preserving (usporiadal APART), Kunsthalle Bratislava (2017); Universal Hospitality, Alte-Post, Viedeň (2016); Imagined Communities, Personal Imagination, Budapest Gallery, Budapešť (2015); Past-Present-Past, Karlín Studios, Praha; Private Nationalism, Ostrale, Drážďany (2014); Discovery of Slowness II, Tranzit, Bratislava (2012); 5. Bienále v Prahe, Slovenská sekcia, Praha; Second-hand, IMO Projects Gallery, Kodaň (2011); Open Studios at ISCP, New York (2009).

Samostatné výstavy (výber): New Horizons, Kabinet T, Zlín; Light of the World, Berlinskej Model, Praha (2016); On the Stage (v spoluráci s I. Németh a Z. Žabkovou), The Gallery Apart, Rím; On Peripheral Orbit (v spolupráci s Kassa Boys), Chimera Project, Budapešť (2014); Astronomi, Galéria SODA, Bratislava (2011); Answered Prayers, Galéria Médium, Bratislava (2010); In Search of North, Galéria Václava Špálu, Praha (2009)
www.andrascsefalvay.com
 

Dorota Kenderová (2010-2015)

Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. je výtvarná umelkyňa, spoluzakladateľka a kurátorka Galérie Hit. V roku 2007 ukončila štúdium v ateliéri IN a v roku 2012 získala doktorský titul na Katedre Intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2010 do roku 2015 pôsobila ako odborná asistentka v ateliéri Ilony Németh a podieľala sa na organizovaní a zabezpečovaní programu Open Studio. V roku 2003 založila spolu s Luciou Tkáčovou a Martinom Piačkom Galériu Hit, ktorú od roku 2007 až po súčasnosť vedie s umelcom Jaroslavom Vargom. Od roku 2015 zastáva funkciu riaditeľky vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Jej umelecká tvorba je založená na rôznych tvorivých prístupoch pohybujúcich sa v rozmedzí inštalácie, performance či efemérnych intervencií. Vystavovala doma i v zahraničí.

Samostatné výstavy: Laziness (2017 ) (spolu s J. Vargom), Tabačka, Košice; The World is hOURS (2016), Plusmínusnula galéria, Žilina, Vienna; O udalostiach posledných dní (2012), etc. Gallery, Praha; Is there any objective reality (2008), MQ, Viedeň.

Vybrané skupinové výstavy: DELETE, umenie vymazávania (2012), Slovenská národná galéria, Bratislava; Why do I keep reading same book (2011), Amt project, Bratislava; Where do we go from here (2010), Seccession, Viedeň; Seeing New York. (2010), Bohemian National Hall, New York, USA.

Ateliér IN

Ateliér  IN na Katedre intermédií sa zameriava na prieniky rôznych médií a zdôrazňuje kreatívne prístupy, pričom sa špecificky zameriava na spoločensky angažovanú a politicky senzitívnu konceptuálnu umeleckú prax. Základnou charakteristikou Ateliéru je jeho otvorenosť voči širokej škále médií a experimentov v oblasti súčasného umenia. Cieľom Ateliéru je rozširovanie poznatkov o súčasnom umení s dôrazom na komunikáciu so študentmi pri definovaní resp. verbalizovaní ich individuálnych predstáv a postojov v rámci ich umeleckého vývoja.

Ateliér IN založila prof. Ilona Németh, DLA v roku 2004 v spolupráci s asistentkou umelkyňou Luciou Tkáčovou. Ich spolupráca trvala do roku 2010, keď sa asistentkou stala umelkyňa a kurátorka Dorota Kenderová, ArtD., po ktorej v spolupráci pokračoval umelec Peter Barényi, ArtD. V roku 2015 sa asistentom stal umelec András Cséfalvay, ArtD.

Ateliér IN na Katedre intermédií v rámci pedagogického procesu umožňuje účinkovanie hosťujúcich pedagógov s možnosťou otvorenia ateliéru aj pre študentov z iných katedier. V roku 2014 sa charakter Ateliéru zmenil na pravidelný ročný cyklus hosťujúcich pedagógov a Ilony Németh. Ateliér IN sa stal platformou pre medzi-katedrovú spoluprácu samostatných výskumných pracovníkov a pedagógov (Doc. Martin Piaček, Katedra sochy, objektu a inštalácie a Mgr. Daniel Grúň, PhD, Katedra teórie a dejín umenia). Od roku 2017 sa súčasťou programu Ateliéru stalo výstavné laboratórium IN/OUT v novej budove Nadácie Cvernovka C2 v Bratislave.

Od roku 2011 je vzdelávací program Open Studio súčasťou štúdia v Ateliéri IN. Program prináša každý mesiac počas akademického roku etablovaných a renomovaných umelcov a teoretikov ako krátkodobých tútorov nielen pre študentov Ateliéru IN, ale aj pre ostatných študentov Katedry intermédií a školy.
 
 

Katedra intermédií

Katedra intermédií bola založená na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 2009. Spoluzakladateľmi katedry boli docentka Anna Daučíková, profesorka Ilona Németh, DLA a profesor Anton Čierny.
 
Študijný program Intermédiá je založený nielen na súčinnosti viacerých výtvarných a vizuálnych médií, ale aj na vzťahoch medzi prostrediami umenia a rôznych odborných a spoločenských oblastí života. Program ponúka široké spektrum možností, postupov a nástrojov, ktorými možno reflektovať realitu okolo nás, reagovať na aktuálne spoločenské témy a problémy, alebo sa vyjadriť k základným otázkam života. Hlavnou základňou pre rozvíjanie tvorivého myslenia sú ateliéry, kde ich vedúci definujú hodnotové a výtvarné zameranie a priority, podľa ktorých sa môžu študenti orientovať a profilovať svoj individuálny umelecký prejav.
 
Ateliéry katedry:
Ateliér Priestorových komunikácií + pod vedením Prof. Antona Čierneho
Ateliér IN, pod vedením Prof. Ilony Németh, DLA
Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext pod vedením Nory Ružičkovej, ArtD.
 
Hlavným nástrojom úspešného štúdia je možnosť slobodného výberu prostredia (ateliéru) pre študentov a individuálna konzultácia pedagógov a poslucháčov na základe vzájomnej dôvery. Program Intermédiá prostredníctvom výuky odborných predmetov umožňuje získať potrebné technické a technologické zručnosti a vedomosti nielen pre potreby ateliérov, ale aj pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave bola založená v 1952 a je inštitúciou, ktorá zahŕňa výučbu úžitkového umenia, voľného umenia, reštaurovania a architektúry a zároveň je centrom výskumu pre teóriu umenia. www.vsvu.sk